Actie voorwaarden

Meubel-deals

 • De actie ‘tot 15% korting’ geldt van 22 april 2024 t.e.m. 18 mei 2024
 • Op alreeds gekochte artikelen kan de actie niet toegepast worden
 • Mintjens behoudt het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Actie is niet cumuleerbaar met andere acties, tegoedbonnen of kortingsbonnen.
 • Actie is niet geldig op outletmodellen
 • Actieprijzen zijn af fabriek

Waardebon van €1000*

 • Waardebon is niet cumuleerbaar met andere acties, tegoedbonnen of kortingsbonnen.
 • Waardebon is geldig op alle Mintjens producten
 • Waardebon is geldig t.e.m. 31 december 2024

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en Tegenstelbaarheid 

De hiernavolgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor MEUBELFABRIEKEN KAREL MINTJENS NV (hierna ‘MINTJENS’) , met maatschappelijke zetel gevestigd te Meirenstraat 8 te 2390 Malle. Deze Voorwaarden zijn steeds te raadplegen op www.mintjens.be. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant  zich akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden die hem tijdig (i.e. vóór sluiting van de overeenkomst) werden bezorgd. Alle andere voorwaarden (bv deze die op de bestelbon van de klant) zijn uitgesloten.  Prijsopgaven, offertes, bestellingen door de klant binden MINTJENS in zoverre zij schriftelijk werden bekrachtigd door de verkoopdirectie of de financiële afdeling van Mintjens. Waar zo vermeld, zullen de bepalingen uitsluitend van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Levering en Leveringstermijnen

Elke levering wordt aangekondigd via e-mail of telefoon. Op de factuur worden de transportkosten en de BTW afzonderlijk vermeld. De goederen worden geleverd ofwel op het adres vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon ofwel in de magazijnen van MINTJENS.  De goederen worden verzonden op kosten en risico, onder andere van opslag, laden, transport en lossen, van de klant koper. De door MINTJENS aangenomen of aangeduide termijnen hebben een zuiver indicatief karakter. De leveringstermijnen worden enkel bij benadering vermeld en zijn derhalve niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst. Elke levering buiten de winkels van MINTJENS  gebeurt op het gelijkvloers en op risico en kosten van de klant. Het in gebruik nemen van de goederen en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan.

Voor consumenten wordt de levering aangeboden aan de klant zelf of de persoon door de klant gevolmachtigd om het pakket in ontvangst te nemen. Kan het pakket niet in ontvangst worden genomen, dan zal de transporteur bericht nalaten met de contactgegevens. De consument zal dan zelf contact opnemen met MINTJENS om de ophaling van het pakket door de klant af te spreken. Indien er een tweede levering dient te geschieden om redenen te wijten aan de consument, behoudt MINTJENS zich het recht voor om de extra leveringskosten hiervoor aan te rekenen aan de consument. De goederen worden afgeleverd binnen de opgegeven leveringstermijn (+/- 8 weken) of binnen de 30 dagen na besteldatum indien geen leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering niet binnen de voorziene leveringstermijn kan worden geschieden, dan zal de consument contact opnemen met MINTJENS om een nieuwe leveringstermijn af te spreken. De contactname zal gebeuren via service@mintjens.be. Indien MINTJENS de levering niet binnen de aanvullende termijn kan leveren, heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. Terugbetaling van de betaalde sommen zal dan geschieden binnen de 15 werkdagen onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te eisen. Voor de consument gaat het risico van beschadiging en verlies van de goederen over bij levering van de goederen  aan de consument.

Prijs

De prijs is exclusief B.T.W., taksen, rechten en kosten, tenzij anders aangeduid in de showroom van MINTJENS . De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon (orderbevestiging) of overeenkomst, tenzij MINTJENS  zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, edm.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

Betalingsmodaliteiten

De prijs vermeld op de factuur is contant betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is de factuur contant en zonder kortingen via bankoverschrijving betaalbaar op de datum vermeld op de factuur  vanuit een bankrekening toebehorende aan het gefactureerde bedrijf, en in dezelfde munteenheid dan de door MINTJENS opgemaakte factuur.

De klant mag bij betaling van de in rekening gebrachte bedragen geen enkel bedrag in mindering brengen voor correcties of tserugbetalingen, behalve indien hij in het bezit is van een creditnota of van een schriftelijk akkoord van MINTJENS.

De uitgestelde commerciële voorwaarden worden toegekend via creditnota op het netto zakencijfer, d.w.z. na aftrek van kortingen en elke andere vorm van tegemoetkoming.

Behoudens een bijzondere overeenkomst zal geen enkele creditnota door MINTJENS uitbetaald worden, tenzij na volledige vereffening van alle vervallen facturen en/of debetnota’s, door MINTJENS op naam van dezelfde klant opgemaakt.

Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de vastgestelde betalingstermijn, heeft MINTJENS vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest tegen 1% per maand vanaf de vervaldatum tot op datum van integrale betaling. Daarenboven heeft MINTJENS van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de eigen invorderingskosten.   Bovenop dit forfaitaire bedrag heeft MINTJENS recht op een redelijke schadeloosstelling, deze laatste vastgelegd op een minimum van 10% van het verschuldigd bedrag, voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling hierin begrepen de rechtsplegingvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Dit geldt onverminderd het recht van MINTJENS om een hogere schadevergoeding te eisen voor de door haar werkelijk geleden schade.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bij gebrek aan betaling van één factuur op de vervaldag of iedere andere tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen vanwege de klant, is MINTJENS gerechtigd de levering- na het verzenden van een schriftelijk kennisgeving - op te schorten tot integrale naleving van de verbintenissen door de klant.

Bij niet-betaling door de klant koper is MINTJENS eveneens gerechtigd om de overeenkomst, het contract of de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. MINTJENS heeft geen andere verplichting dan de klant per eenvoudig schrijven in te lichten van haar wens deze bepaling in te roepen. Zo de klant in gebreke blijft één of meerdere vervallen facturen te betalen, zal MINTJENS zich het recht voorbehouden de bijzondere betalingsvoorwaarden die aan de klant op andere leveringen en/of facturen in omloop zouden zijn toegestaan, te annuleren. Zij zal de klant hiervan inlichten per aangetekend schrijven.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van MINTJENS tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, mogen de reeds geleverde goederen door MINTJENS  teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten intresten en schadevergoedingen.

Klachten – Zichtbare schade

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke klacht met betrekking tot de levering dient onmiddellijk te worden meegedeeld middels een aanduiding op het origineel van de leveringsnota die voor MINTJENS is bestemd. Elke vergissing begaan door MINTJENS  met betrekking tot de door haar geleverde goederen (vb. een vergissing in hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering  door de klant schriftelijk te worden meegedeeld via service@mintjens.be. De klant dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan MINTJENS schriftelijk mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk zichtbaar gebrek dat niet zichtbaar is (was)  bij de levering (ongeschonden verpakking)  dient ten laatste binnen de 4 dagen na de ontdekking ervan te worden meegedeeld zodanig MINTJENS de mogelijkheid heeft om het beweerde gebrek te verifiëren. De klant dient de instructies voor het openen van de verpakking zoals vermeld op de afleverbon/verpakking op te volgen. Schade veroorzaakt door de klant bij het openen van de verpakking door gebruik van externe hulpmiddelen, waaronder een stanley mes, enz. is steeds uitgesloten en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

V erborgen gebreken – B2B relaties

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke klacht met betrekking Voor de door MINTJENS geleverde of geproduceerde goederen geldt een waarborg voor verborgen gebreken gedurende een periode van 12 maanden. In elk geval zal de waarborg voor de MINTJENS geleverde goederen nooit de waarborg van de fabrikant van de goederen overstijgen. Elk verborgen gebrek moet schriftelijk door de klant worden gemeld aan MINTJENS via service@mintjens.be en dit  ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. De verplichtingen van MINTJENS  zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of - naar keuze van MINTJENS – het afleveren van een tegoedbon of de betaling van de door de klant betaalde prijs voor de geleverde goederen. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling. 

Het indienen van een klacht geschiedt steeds vergezeld van de nodige omstandige bewijsstukken, waaronder foto’s edm. en ontheft de klant niet van de verplichting de vervallen facturen te betalen. Alle goederen die door de klant ingevolge een klacht retour worden gestuurd dienen steeds goed verpakt in  de originele verpakking (indien mogelijk ) bij MINTJENS te worden afgeleverd.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van de verplichting de vervallen facturen te betalen.

MINTJENS behoudt zich het recht voor aan de klant de vervoerkosten te facturen voor alle door hem bestelde goederen die op het ogenblik van de levering geweigerd worden zonder geldige reden en dit onverminderd het recht om gebeurlijk bijkomende schadevergoeding te eisen.

Wettelijke waarborg en specifieke bepalingen voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: zichtbare schade, defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die regelmatig moeten worden vervangen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld via service@mintjens.be.. Bovendien kan de consument de aangekochte goederen omruilen binnen de 14 dagen na aankoop op vertoning van zijn kassaticket of factuur. In dat geval zal de consument recht hebben op een vervanging van de goederen dan wel een tegoedbon doch geen terugbetaling. Op maat gemaakte bestellingen kunnen echter niet worden omgeruild. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Overmacht

In geval van overmacht behoudt MINTJENS  zich het recht voor om de bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder vergoeding,. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, terrorisme oorlog, epidemie, pandemie, ongeval, ofwel bij MINTJENS  ofwel bij één van haar leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan. Mintjens zal de klant binnen de kortste tijd berichten van het voorvallen van zulke hinderlijke gebeurtenis.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen en Turnhout bevoegd zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen MINTJENS  en een consument.

Allerlei

 • MINTJENS behoudt zich het recht voor om haar prijzen, kortingen, betalingstermijnen en andere verkoopsvoorwaarden te wijzigen na kennisgeving aan de klant. MINTJENS behoudt zich het recht voor de modellen te wijzigen en veranderingen in vorm en uitvoering van bestaande modellen te wijzigen.
 • Geen enkel bezwaar (klacht) aangaande de handelsrelaties tussen beide partijen, meer bepaald noch op het gebied van de facturatie van MINTJENS -goederen of de hierop betrekking hebbende kortingen en andere tegemoetkomingen, noch klachten op dienstverleningen vanwege leveranciers, mogen aan MINTJENS worden voorgelegd later dan 12 maanden volgende op de datum waarop de factuur werd opgemaakt of had moeten worden opgesteld.
 • De producten van MINTJENS moeten in hun oorspronkelijke staat worden doorverkocht aan de consumenten. Zij mogen niet herverpakt of in lot verkocht worden samen met andere producten die niet door MINTJENS worden vervaardigd tenzij anders overeengekomen met MINTJENS.
 • Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.
 • Op al onze transacties met Nederland zijn de betalingsvoorwaarden van de N.F.M. te Geldermalsen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (en steeds te raadplegen op:  www.mintjens.be van toepassing.
 • Voor wat betreft het voeren van publiciteit en andere marketingdoeleinden: voor alle publicatie van onze merken, onze meubellijnen, onze modellen en verwijzing naar de website al dan niet via links - op welk (digitaal) platform of medium dan ook - is steeds de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming MINTJENS vereist